School en omgeving

Kinderen en jongeren kunnen hun talenten het beste ontwikkelen in een stimulerende omgeving. De subsidieregeling School en omgeving heeft als doel meer leerlingen een buitenschools aanbod aan te bieden. Dit aanbod moet passen bij de lokale behoefte en omgeving, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen, ongeacht hun thuissituatie of omgeving. Daarnaast helpt het hen om vaardigheden te ontwikkelen voor meer kansengelijkheid in het onderwijs en een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij.

Op veel plaatsen in Nederland werken scholen en lokale partijen al nauw samen aan een buitenschools aanbod op en rondom school. De subsidie is een stimulans voor bestaande samenwerkingen tussen lokale partijen – coalities – om dit aanbod te intensiveren en/of uit te breiden, maar ook voor lokale partijen om coalities te vormen en een buitenschools aanbod op te zetten. Schoolbesturen kunnen de subsidie aanvragen voor vestigingen die voldoen aan de vereisten zoals hieronder beschreven.

Voor wie

De subsidie stimuleert scholen een samenwerking met lokale partijen te organiseren (een coalitie) of een bestaand buitenschools aanbod met een bestaande coalitie uit te breiden. De regeling biedt ruimte voor:

 • Starters: Een regio of gebied dat nog niet gestart is met de uitvoering van een programma Rijke Schooldag en nog geen coalitie heeft gevormd.
 • Doorgroeiers: Een lokale coalitie met een goed lopend programma maar een beperkt aanbod en bereik.
 • Voorlopers: Een lokale coalitie met een goed lopend programma die binnen de regeling als preselectieregeling voorloper is aangemerkt.

Het bevoegd gezag van een deelnemende school of schoolvestiging is penvoerder. De penvoerder dient namens de lokale coalitie de aanvraag in.

De volgende schoolvestigingen komen in aanmerking:

 • Basisscholen met een positieve achterstandsscore (zie tabblad Tabel 1 in de tabel).
 • Speciale scholen voor basisonderwijs, die meer dan vier leerlingen hebben met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
 • Scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, die meer dan vier leerlingen hebben met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
 • Scholen voor voortgezet onderwijs met een positieve achterstandsscore (zie tabblad Tabel 1 in de tabel).
 • Scholen in Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden). Scholen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen geen subsidie aanvragen.

Belangrijke voorwaarden

 1. Scholen of schoolvestigingen kunnen aan maximaal één aanvraag deelnemen.
 2. Subsidie voor een starter wordt aangevraagd door een bevoegd gezag van een school.
 3. Subsidie voor een voorloper of doorgroeier wordt aangevraagd door een bevoegd gezag van een school namens een lokale coalitie.
 4. De subsidie wordt verstrekt aan en verantwoord door de penvoerder. De penvoerder is verantwoordelijk voor het voldoen aan de subsidieverplichtingen.
 5. De penvoerder werkt op verzoek mee aan kennisdeling en deelt de inhoud van het programma Rijke Schooldag voor evaluatie.
 6. De penvoerder brengt de bevoegde gezagen van de betrokken scholen en andere organisaties uit de lokale coalitie op de hoogte van de verplichtingen uit de regeling.

Let op: bekijk ook de specifieke voorwaarden die gelden voor starters, doorgroeiers en voorlopers.

Hoogte subsidie en budget

Via deze regeling is voor het schooljaar 2022-2023 in totaal een bedrag van €33.970.000 beschikbaar.

 • Voor 35 starters is een vast bedrag van €75.000 per aanvraag beschikbaar.
 • Voor 50 doorgroeiers is een vast bedrag van €100.000 per aanvraag beschikbaar.
 • Voor 45 voorlopers is een vast bedrag van €586.000 per aanvraag beschikbaar.

Loting voor starters en doorgroeiers

Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er voor starters en doorgroeiers beschikbaar is, wordt door middel van loting een rangschikking gemaakt.

Subsidie aanvragen

U kunt geen subsidie meer aanvragen. De aanvraagperiode liep van 22 augustus tot en met 30 september 2022.

Hoelang duurt het?

Heeft u subsidie aangevraagd? U ontvangt uiterlijk eind december 2022 een beslissing op uw aanvraag. Wordt de subsidie toegekend? Dan wordt deze in één keer uitbetaald aan het bevoegd gezag.

Aanvraagperiode Activiteitenperiode Wanneer ontvangt u een beslissing op uw aanvraag?
22 augustus t/m 30 september 2022
 • Starters: 1 augustus 2022 t/m 31 juli 2025
 • Voorlopers en Doorgroeiers: 1 augustus 2022 t/m 31 juli 2023
Uiterlijk december 2022

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Stuur een e-mail naar rso@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken. Als het nodig is vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Let op: als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat u de subsidie moet terugbetalen.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

 • De verantwoording verloopt via de jaarverslaglegging, met model G1 volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of de Regeling jaarverslaggeving onderwijs BES.
 • De aanvrager toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

Meer informatie

Alle informatie over deze subsidie staat in de subsidieregeling.

Heeft u vragen? Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.