School en omgeving

De subsidieregeling School en omgeving heeft als doel leerlingen te helpen zichzelf te ontplooien. Ongeacht hun thuissituatie of omgeving. Daarnaast helpt het hen om vaardigheden te ontwikkelen voor meer kansengelijkheid in het onderwijs en een gelijkwaardige deelname aan de maatschappij.

Schoolbesturen kunnen subsidie aanvragen als zij vestigingen hebben die tot de doelgroep behoren. De subsidie stimuleert scholen een samenwerking met lokale partijen te organiseren (een coalitie) of deze samenwerking uit te breiden. Binnen deze coalitie werken zij samen aan het programma rijke schooldag. Dit is een lokaal programma met activiteiten buiten de normale onderwijstijd.

Voor wie

De subsidie stimuleert scholen een samenwerking met lokale partijen te organiseren (een coalitie). Het biedt budget voor:

 • Starters: Een regio of gebied dat nog niet gestart is met de uitvoering van een programma rijke schooldag of nog geen coalitie heeft gevormd.
 • Doorgroeiers: Een lokale coalitie met een goed lopend programma maar een beperkt aanbod en bereik.
 • Voorlopers: Een lokale coalitie die binnen de regeling als voorloper is aangemerkt.

Het bevoegd gezag van een deelnemende school of schoolvestiging is penvoerder. Het dient namens de lokale coalitie de aanvraag in.

De volgende schoolvestigingen komen in aanmerking:

 • Basisscholen met een positieve achterstandsscore.
 • Speciale scholen voor basisonderwijs, die meer dan vier leerlingen hebben met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
 • Scholen voor speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs of speciaal en voortgezet speciaal onderwijs, die meer dan vier leerlingen hebben met een niet-Nederlandse culturele achtergrond.
 • Scholen voor voortgezet onderwijs met een positieve achterstandsscore.
 • Scholen in Caribisch Nederland: Bonaire, Sint Eustatius en Saba (de BES-eilanden). Scholen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen geen subsidie aanvragen.

De achterstandsscore van de schoolvestigingen vindt u op cbs.nl.

Belangrijke voorwaarden

De subsidieaanvraag voor starters wordt ingediend door een bevoegd gezag van een school. Een subsidie voor een voorloper of doorgroeier wordt ingediend door een bevoegd gezag namens een lokale coalitie.

De subsidie wordt verstrekt aan en verantwoordt door de penvoerder. De penvoerder is verantwoordelijk voor het voldoen aan de subsidieverplichtingen. Scholen of schoolvestigingen kunnen aan maximaal één aanvraag deelnemen.

De penvoerder werkt op verzoek mee aan kennisdeling en deelt de inhoud van het programma Rijke schooldag voor evaluatie.

De penvoerder brengt de bevoegde gezagen van de betrokken scholen en andere organisaties uit de lokale coalitie op de hoogte van de verplichtingen uit de regeling.

Let op: bekijk ook de specifieke voorwaarden die gelden voor starters, doorgroeiers en voorlopers.

Hoogte subsidie en budget

Via deze regeling is voor het schooljaar 2022-2023 in totaal een bedrag van €33.970.000 beschikbaar.

 • Voor 35 starters is een vast bedrag van €75.000 per aanvraag beschikbaar.
 • Voor 50 doorgroeiers is een vast bedrag van €100.000 per aanvraag beschikbaar.
 • Voor 45 voorlopers is een vast bedrag van €586.000 per aanvraag beschikbaar.

Loting voor starters en doorgroeiers

Als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er voor starters en doorgroeiers beschikbaar is, wordt door middel van loting een rangschikking gemaakt.

Subsidie aanvragen

Een aanvraag kunt u indienen van 22 augustus tot en met 30 september 2022. Aanvragen die worden ingediend na 30 september 2022 worden afgewezen.

Er zijn drie categorieën en voor elk gelden andere voorwaarden:

 1. Starters
 2. Doorgroeiers
 3. Voorlopers

Hoelang duurt het?

DUS-I beslist 13 weken na het aflopen van de aanvraagtermijn op de aanvraag. U ontvangt dus uiterlijk eind december 2022 een besluit.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u hiervan een schriftelijke melding maken. Doe dit tijdens de subsidieperiode.

Let op: als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat u de subsidie moet terugbetalen.

Hoe maakt u een melding?

 1. Stuur een e-mail naar rso@minvws.nl en geef hierin aan wat voor melding u wilt maken.
 2. Indien nodig vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Subsidie verantwoorden

Heeft u subsidie ontvangen? Dan moet u deze na afloop verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

 • De verantwoording verloopt via de jaarverslaglegging, met model G1 volgens de Regeling jaarverslaggeving onderwijs of de Regeling jaarverslaggeving onderwijs BES.
 • De aanvrager toont op verzoek van de minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn uitgevoerd en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn.

Meer informatie

Alle informatie over deze subsidie staat in de subsidieregeling. Heeft u vragen? Neem contact met ons op via rso@minvws.nl. Wij nemen dan binnen 2 werkdagen contact met u op.