Specifieke uitkering transformatiemiddelen IZA 2024-2027

Via de regeling Specifieke uitkering transformatiemiddelen IZA 2024-2027 kunnen gemeenten geld aanvragen om in de periode 2024-2027 een transformatieplan uit te voeren. Het plan moet bijdragen aan het behalen van de doelen die zijn afgesproken in het Integraal Zorgakkoord (IZA).

Voor wie

Een gemeente kan deze specifieke uitkering aanvragen. Als meerdere gemeenten deelnemen aan een transformatieplan, vraagt een van de deelnemende gemeenten de specifieke uitkering aan als penvoerder namens de andere gemeenten.

Transformatieplan

In deze regeling staat het transformatieplan centraal. In dit plan staan activiteiten die in de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027 kunnen worden uitgevoerd. De activiteiten moeten een substantiële impact hebben op één of meer van de volgende punten:

 • Het zorggebruik in de Zorgverzekeringswet.
 • Regionale of landelijke herverdelingsvraagstukken.
 • De inzet van personeel.
 • De omvang van zorgvastgoed in relatie tot de omvang van de zorgaanbieder.

Een transformatieplan moet in lijn zijn met de regiobeelden/regioplannen, de ROAZ-beelden/ROAZ-plannen en/of de visie en het plan van aanpak voor de eerstelijnszorg voor 2030, voor zover die al vorm hebben gekregen. Zijn er in het transformatieplan geen concrete relaties met deze plannen? Dan moet u toelichten waarom dat zo is.

In een transformatieplan moet het volgende staan:

 • Een businesscase waaruit blijkt hoe de transformatie gaat bijdragen aan IZA-doelen als passende zorg of kwaliteit van zorg, en aan de in het IZA genoemde doelgroepen en resultaten.
 • Duidelijke doelen en SMART-geformuleerde resultaten, een onderbouwing van de te nemen stappen, verantwoordelijkheden van partijen, en een tijdplanning in een periode van 5 jaar, in lijn met de relevante regiobeelden en regioplannen.
 • Een impactanalyse die met de betrokken partijen is gedaan voor de voorzienbare effecten van het transformatieplan op patiënten en burgers, zorgaanbieders, aanbieders uit het sociaal domein en/of de rest van de zorgketen. In de analyse moet het transformatieplan in een bredere context zijn geplaatst, zoals regionale en landelijke afspraken.
 • Een implementatieplan waarmee uitvoeringskracht en gelijkgerichtheid tussen en binnen de betrokken partijen ten aanzien van het transformatieplan zijn georganiseerd, met aandacht voor organisatie, capaciteit, mijlpaalplanning en besluitvorming.

Let op! Het transformatieplan wordt beoordeeld door de zorgverzekeraar in de regio waar het plan betrekking op heeft, en niet door het ministerie. De beoordeling vindt plaats aan de hand van het beoordelingskader. Heeft u inhoudelijke vragen over het transformatieplan? Neem dan contact op met de betreffende zorgverzekeraar.

Hoogte specifieke uitkering en budget

U bepaalt zelf welk bedrag u aanvraagt voor de activiteiten. De hoogte van de specifieke uitkering hangt af van de activiteiten die zijn beschreven in het transformatieplan.

Voor deze regeling is een totaalbudget van €17,5 miljoen beschikbaar voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2027. Wij verdelen het budget op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

Het financieren van activiteiten waarvoor uw gemeente al een andere vergoeding ontvangt (dubbelfinanciering), is niet toegestaan. Controleer daarom van tevoren of de voorgestelde activiteiten waar u deze specifieke uitkering voor wilt aanvragen niet al via een andere regeling worden gefinancierd, zoals de Brede SPUK-regeling, SPUK IZA, SPUK DOS of via ZonMw.

Specifieke uitkering aanvragen

U kunt de specifieke uitkering aanvragen van 28 mei 2024 tot en met 31 maart 2027. Let op: Wij verdelen het budget op volgorde van binnenkomst van volledige aanvragen.

U vraagt de specifieke uitkering aan door met eHerkenning in te loggen bij het Subsidieplatform. Heeft u nog geen inloggegevens? Vraag dan na of uw gemeente al eHerkenning heeft. Als dit niet zo is, kunt u eHerkenning aanvragen. Let op: U heeft minimaal niveau EH2+ nodig.

Bij uw aanvraag stuurt u de volgende documenten mee:

 • Het transformatieplan waarvoor u deze specifieke uitkering aanvraagt. Let op! U kunt deze specifieke uitkering pas aanvragen als het plan is goedgekeurd.
 • Een afschrift van de overeenkomst transformatieplan. In de overeenkomst wordt vastgelegd hoe de verantwoordelijkheden tussen de deelnemers onderling worden verdeeld en welke aanvullende voorwaarden gelden. Gebruik hiervoor de standaardovereenkomst van de VNG.
 • Een begroting. Deze moet zijn gebaseerd op de geraamde kosten én opbrengsten per activiteit van de gemeente over de periode waarvoor de specifieke uitkering wordt aangevraagd. De begroting moet ook gekoppeld zijn aan de mijlpalen in het transformatieplan.
 • Als meerdere gemeenten deelnemen aan een transformatieplan: Een bewijsstuk waaruit blijkt dat de penvoerder bevoegd is om deze specifieke uitkering namens een andere gemeente aan te vragen.

Heeft u de specifieke uitkering aangevraagd? Dan ontvangt u binnen 10 weken een besluit.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op! DUS-I kan de specifieke uitkering verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Verantwoorden

Heeft u de specifieke uitkering ontvangen? Dan moet u deze ieder jaar verantwoorden. Dit houdt in dat u laat zien dat alle activiteiten zijn uitgevoerd en dat u aan alle verplichtingen heeft voldaan.

Verantwoorden gaat via de SiSa-procedure. De gemeente stuurt de informatie die nodig is voor de verantwoording uiterlijk op 15 juli na afloop van een kalenderjaar waarin de activiteiten zijn uitgevoerd. Wanneer sprake is van overdracht van middelen naar een medeoverheid schuift de verwachte uiterste verantwoordingsdatum een jaar door.

Het recht op transformatiemiddelen is afhankelijk van het behalen van de afgesproken mijlpalen. In het beoordelingskader is afgesproken dat de marktleidende zorgverzekeraar op basis van door de deelnemers van het transformatieplan aangeleverde informatie besluit of in het transformatieplan afgesproken mijlpalen zijn behaald.

Zvw-aanbieders ontvangen pas transformatiemiddelen via het Zorgverzekeringsfonds nadat de mijlpalen zijn behaald. Gemeenten ontvangen een voorschot van 100%, dat wordt uitgekeerd in jaarlijkse termijnen op basis van de bij de aanvraag meegestuurde begroting. Om deelnemers aan een transformatieplan gelijk te behandelen, moeten gemeenten transformatiemiddelen van niet-behaalde mijlpalen terugbetalen (Zvw-aanbieders ontvangen de transformatiemiddelen gekoppeld aan niet-behaalde mijlpalen dus überhaupt niet). Om deze reden worden de volgende SiSa-indicatoren uitgevraagd:

 • Beschikkingsnummer – aard controle niet van toepassing.
 • Zijn de geplande mijlpalen volgens de coördinerend zorgverzekeraars gerealiseerd (Ja/Nee)? – aard controle D1.
 • Bestedingen (jaar T) Zelfstandige uitvoering – aard controle R.
 • Correcties Bestedingen (jaar T-1) Zelfstandige uitvoering vanaf SISA 2025 – aard controle R.
 • Correcties Bestedingen (jaar T-1) Uitvoering door medeoverheden vanaf SISA 2025 – aard controle R.
 • Cumulatieve Bestedingen (tot en met jaar T) aan niet gerealiseerde mijlpalen inclusief uitvoering door medeoverheden vanaf SISA 2024 – aard controle R. Deze indicator is alleen van toepassing als de indicator ‘Zijn de geplande mijlpalen volgens de coördinerend zorgverzekeraars gerealiseerd’ aan het einde van de bestedingsperiode 'Nee' is.
 • Eindverantwoording jaar T? (Ja/Nee) - aard controle niet van toepassing.

Na ontvangst van de informatie wordt de specifieke uitkering binnen 37 weken vastgesteld op basis van de werkelijke kosten en opbrengsten van de activiteiten van de gerealiseerde mijlpalen tot het verleende bedrag van de gerealiseerde mijlpalen.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.