Sport en beweging zijn belangrijk. Daarom konden sportverenigingen en sportstichtingen de btw die aan hen in rekening wordt gebracht in aftrek brengen. Dit recht op aftrek is vanaf 1 januari 2019 komen te vervallen.

Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen. De regeling ‘bouw en onderhoud sportaccommodaties’ subsidieert sportgerelateerde kosten die vanaf 1 januari 2019 aan de organisatie gefactureerd worden. Horecagerelateerde activiteiten worden niet gesubsidieerd. Voor andere voorbeelden van kosten die wel of niet worden gesubsidieerd, kunt u dit overzicht bekijken.

Wijziging per 24 september 2019

Het totale budget is met € 7 miljoen verlaagd en bedraagt nu € 80 miljoen. Het budget voor de regeling Specifieke Uitkering Sport (SPUK) wordt daarentegen met € 7 miljoen verhoogd. Deze wijziging is noodzakelijk omdat het aangevraagde bedrag binnen de SPUK-regeling hoger is dan vooraf werd verwacht.

Via de SPUK kunnen gemeenten een uitkering aanvragen voor de eigen sportbedrijven. Daarbij verliezen deze sportorganisaties hun recht op subsidie binnen de regeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’. Het totaal uitgekeerde bedrag namens deze regeling wordt dus lager door de grotere vraag naar de Specifieke Uitkering Sport. Die ontwikkeling wordt met dit besluit opgevangen.

Hoogte subsidie

De regeling subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. U mag meerdere aanvragen indienen.

Voor de gehele regeling is in 2019 een budget van € 80 miljoen beschikbaar. Dit wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Voor energiebesparende maatregelen of activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren, kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie bedraagt maximaal 15% van de kosten (inclusief btw). Welke maatregelen en activiteiten dit zijn, leest u in de bijlage.

Voorbeeld: Er moet een lichtmast voor veldverlichting vervangen worden. De aanschaf van materialen en kosten van arbeid komen in aanmerking voor deze regeling. De standaardsubsidie is 20%, maar LED-verlichting die voldoet aan de voorwaarden wordt voor 35% gesubsidieerd. 

Het minimale subsidiebedrag verschilt per artikel uit de regeling. Hiervoor verwijzen wij u naar de onderstaande tabel.

Minimale aanvraag en bewijsstukken

U kunt de subsidie aanvragen voordat de activiteiten plaatsvinden of als ze zijn afgerond en betaald. Uw keuze is van invloed op de minimale subsidieaanvraag en welke bewijsstukken u moet meesturen.
 

Activiteiten zijn afgerond en betaald Activiteiten moeten nog worden opgestart
Meer informatie in de regeling Artikel 8 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12
Hoogte subsidie € 5.000 - € 25.000 € 25.000 - € 125.000 € 25.000 - € 125.000 Vanaf € 125.000
Minimale kosten van de activiteiten bij 20% subsidie € 25.000 € 125.000 € 125.000 € 625.000
Minimale kosten van de activiteiten bij 35% subsidie € 14.286 € 71.429 € 71.429 € 357.143
Bewijsstukken meesturen Tot € 500
Facturen
Tot € 500
Facturen
Offertes Offertes en liquiditeits­prognose
Vanaf € 500
Facturen en betaal­bewijzen
Vanaf € 500
Facturen en betaal­bewijzen

SBI-code

Iedere organisatie die zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code geeft aan wat de activiteit van de organisatie is. Zo kan er worden bepaald of er inderdaad sprake is van een amateursportorganisatie. Organisaties waarbij de SBI-code begint met de cijfers 93.1 zijn sportorganisaties. Zij komen daarom in aanmerking voor subsidie. Uitzondering daarop vormen organisaties met codes die gerelateerd zijn aan beroepssporten (93.13, 91.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5).

Subsidie aanvragen

 • U hoeft de aanvraag niet gelijk helemaal af te ronden. U kunt hem opslaan en later verder gaan.
 • Het scheelt u tijd als u vooraf heeft nagedacht over eventuele investeringen op het gebied van energiebesparing of toegankelijkheid (artikel 6 van de regeling).
 • Ook van belang is uw keuze om vooraf of juist achteraf subsidie aan te vragen. Het is niet mogelijk om een gecombineerde aanvraag te doen.
 • Ontvangt uw gemeente al een Specifieke Uitkering Sport voor uw activiteiten? Dan komt u niet in aanmerking voor deze regeling.

Zorg dat u bij het invullen van de aanvraag zo veel mogelijk benodigde informatie en documenten bij de hand heeft, zoals:

 • Contactgegevens van de aanvragende organisatie en eventueel een intermediair.
 • Uw KvK-uittreksel waaruit blijkt wie er bij uw organisatie tekenbevoegd is/zijn.
 • Mocht een intermediair uw aanvraag doen, zorgt u er dan voor dat het machtigingsformulier wordt getekend door de tekenbevoegde(n) zoals vermeld op het KvK-uittreksel.
 • Bankgegevens met een scan van een bankafschrift die niet ouder is dan 3 maanden, waarbij de naam van de aanvragende organisatie en IBAN volledig leesbaar zijn. Zie ook: Voorbeeld bankafschrift.
 • Start- en einddatum van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.
 • De kosten die u heeft gemaakt of gaat maken. Deze kosten worden onderbouwd met facturen, offertes en betaalbewijzen. Zie ook: Eisen aan facturen en offertes.
 • Scans van facturen, offertes en betaalbewijzen van uw kosten, met een vermelding van de naam van de aanvragende partij.
 • De SBI-code(s) van de aanvragende organisatie.

Online aanvraagformulier

Stand subsidieaanvragen per 8-11-2019

Er is ongeveer € 63 miljoen van in totaal € 80 miljoen aangevraagd.  Hiervan is bij € 1 miljoen om meer informatie gevraagd bij de aanvragers.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Wijzigingen in uw project die van belang kunnen zijn voor de subsidie moet u direct melden. Bijvoorbeeld als de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, niet, niet op tijd of niet geheel zullen worden verricht. Of als een andere leverancier of aannemer het project uitvoert.

Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier.

Vul het formulier digitaal in, print en onderteken het en stuur het op. Het adres staat in het formulier. Neem contact met ons op als u twijfelt of u iets moet melden: bosa@minvws.nl

Als u niet voldoet aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of als activiteiten niet (geheel) worden uitgevoerd kan (een deel van) de subsidie worden teruggevorderd.

Subsidie vaststellen

Subsidieaanvragen voor activiteiten die al zijn afgerond (artikel 8 en 10), worden direct vastgesteld. Subsidieaanvragen voor activiteiten die nog niet waren opgestart (artikel 11 en 12) worden vastgesteld na afronding van de werkzaamheden. Dit moet binnen 22 weken na afronding worden aangevraagd. Omstreeks die tijd ontvangt u hiervoor van DUS-I een uitnodiging. U heeft zelf dus geen actie te ondernemen.

Verzoeken tot vaststelling die niet naar aanleiding van onze uitnodiging worden verstuurd, kunnen we helaas niet in behandeling nemen.

Meer informatie

Alle informatie staat in de subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties.

Lees ook de veelgestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Mail dan naar bosa@minvws.nl. Bellen kan ook, via het telefoonnummer 070 3405566, keuze 1 (VWS) en dan keuze 3. U kunt ons bereiken op werkdagen van 9:00 tot 16:00 uur.