Stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA)

De subsidieregeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA) is bedoeld voor amateursportorganisaties. Deze organisaties kunnen subsidie aanvragen voor bouw- en onderhoudskosten van sportaccommodaties en aanschaf van sportmaterialen.

Bent u een amateursportorganisatie zonder winstoogmerk?

En investeert u in sportmaterialen of uw accommodatie?

Dan komt u in aanmerking voor de BOSA-subsidie.

U kunt 20% subsidie ontvangen als u minimaal 12.500 euro uitgeeft aan..

Bouwkosten..

Onderhoudskosten..

Of de aanschaf van sportmaterialen.

En u kunt 30% subsidie krijgen als u uw accommodatie duurzamer, of toegankelijker maakt.

In uw aanvraag kunt u alle kosten tegelijkertijd opnemen.

U kunt uw aanvraag achteraf indienen, binnen 12 maanden nadat uw activiteiten zijn voltooid en betaald.

Maar u kunt ook vooraf een aanvraag indienen, als u van plan bent een grotere investering te gaan doen.

In beide gevallen is het belangrijk dat uw gegevens juist en volledig zijn.

En dat u voldoet aan alle voorwaarden.

Meer weten? Bel 070-3405566 of mail naar BOSA@minvws.nl

Voor wie

Deze subsidie is voor amateursportorganisaties met de volgende kenmerken:

 • stelt accommodatie beschikbaar aan amateursport voor lokaal gebruik;
 • is een privaatrechtelijk rechtspersoon zonder winstoogmerk;
 • heeft een juiste SBI-code (registratie Kamer van Koophandel) waaruit blijkt dat de activiteiten betrekking hebben op amateursport. De cijfers beginnend met 93.1 zijn sportorganisaties en komen in aanmerking voor subsidie. Uitzondering daarop zijn organisaties met SBI-codes verbonden aan beroepssporten (93.13, 93.14.6, 93.19.1, 93.19.3, 93.19.4 en 93.19.5).

Hoogte subsidiebedrag

 • Minimale subsidiebedrag € 2.500
  U kunt deze subsidie aanvragen vanaf een subsidiebedrag van € 2.500.
 • Maximaal € 2,5 miljoen subsidie per aanvrager
  Per kalenderjaar geldt een maximum van € 2,5 miljoen subsidie per aanvrager.

Subsidiabele kosten

Kosten voor bouw en onderhoud

Kosten voor de bouw en het onderhoud van een sportaccommodatie en voor de aanschaf van sportmaterialen zijn subsidiabel. Deze kosten (incl. btw) komen in aanmerking voor 20% subsidie. 

Energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie

Activiteiten gericht op energiebesparing, toegankelijkheid, circulariteit en klimaatadaptatie komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Informatie over deze maatregelen vindt u in de bijlage Aanvullende subsidie BOSA 2022.

Maatregelen veiligheidsbeleving

Ook is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor maatregelen in het kader van de veiligheidsbeleving van de sportaccommodatie. Deze activiteiten komen in aanmerking voor 10% aanvullende subsidie (30% totaal). Voor het aanvragen heeft u de Formulieren veiligheidsbeleving BOSA nodig.

In onze vragen en antwoorden vindt u meer informatie over de subsidiabele activiteiten en de voorwaarden waar deze aan moeten voldoen.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen voorafgaand aan de activiteiten (artikel 11 en 12) óf tot 12 maanden nadat de activiteiten zijn afgerond en betaald (artikel 8 en 10).

 • Bij een aanvraag achteraf (artikel 8 en 10) moeten activiteiten binnen 12 maanden voorafgaande aan de indieningsdatum gerealiseerd zijn.
 • Bij een aanvraag vooraf (artikel 11 en 12) geldt een projectperiode van maximaal 3 jaar. De activiteiten moeten in deze periode plaatsvinden.

Nodig bij aanvraag

Zorg dat u de volgende gegevens bij de hand heeft:

 1. Een kostenoverzicht van uw subsidiabele kosten. Maak gebruik van:
 2. Scans van facturen en betaalbewijzen (bij aanvraag achteraf) of offertes (bij aanvraag vooraf) van de subsidiabele kosten. 
 3. Contactgegevens van de aanvragende organisatie.
 4. Gegevens inschrijving KvK inclusief SBI-code en tekenbevoegde(n).
 5. Bankgegevens met een scan van een bankafschrift:
  • die niet ouder is dan 3 maanden, 
  • waarbij de naam van de aanvragende organisatie en IBAN volledig leesbaar zijn (voorbeeld).
 6. Start- en einddatum van de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt.

Let op: doet iemand anders dan de tekenbevoegde(n) de aanvraag? Zorg dan voor een ondertekend machtigingsformulier.

Online aanvraagformulier

U vraagt subsidie aan via een online aanvraagformulier. 

Het is niet mogelijk om een aanvraag vooraf (artikel 11 en 12) met een aanvraag achteraf (artikel 8 en 10) te combineren. U kunt wel meerdere subsidieaanvragen per kalenderjaar indienen.

Resultaten

De resultaten van de aanvraagronde in 2021 vindt u in de infographic (download als pdf).

Er is ook een infographic met de resultaten van de aanvraagronde in 2020 (download als pdf).

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan de kosten of (project)periode? Dan moet u hiervan een schriftelijke melding maken. Doe dit tijdens de projectperiode.

Hoe maakt u een melding?

 1. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier.
 2. Wanneer nodig vragen wij u om relevante documenten op te sturen.

Let op: als u niet voldoet aan de meldingsplicht bestaat de mogelijkheid dat we uw subsidie verlagen.

Hoelang duurt het?

 • Voor aanvragen achteraf (artikel 8 en 10) geldt er een maximale behandeltijd van 22 weken. 
 • Voor aanvragen vooraf (artikel 11 en 12) geldt er een maximale behandeltijd van 13 weken. 
 • Als u aanvullende subsidie aanvraagt, geldt er altijd een maximale behandeltijd van 22 weken (ongeacht de vorm van aanvraag en het geldende artikel).

Vaststellen subsidie

 • Subsidieaanvragen achteraf (artikel 8 en 10) worden uiterlijk binnen 22 weken na uw aanvraag vastgesteld. 
 • Subsidieaanvragen vooraf (artikel 11 en 12) worden vastgesteld na afronding van de werkzaamheden. U ontvangt hiervoor een uitnodiging van DUS-I.

Subsidiebudget

In 2022 is voor de subsidieregeling BOSA een budget van €75,5 miljoen beschikbaar. Dit bedrag wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Stand subsidieaanvragen 2022 per 1 december

In 2022 is van het budget van €75,5 miljoen al voor €44,9 miljoen aan subsidies vastgesteld en verleend. Er is voor €20,3 miljoen aan aanvragen nog in behandeling. Het resterende budget voor aanvragen bedraagt €10,3 miljoen voor 2022. Het verbruikte kasbudget voor 2022 bedraagt €66,2 miljoen.   

Samenvatting BOSA

Aanvraag achteraf Aanvraag vooraf
Artikel 8 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12
Hoogte subsidie €2.500 - €25.000 €25.000 - €125.000 €25.000 - €125.000 Vanaf €125.000
Minimale kosten van de activiteiten bij 20% subsidie €12.500 €125.000 €125.000 €625.000
Minimale kosten van de activiteiten bij 30% subsidie €8.333 €83.333 €83.333 €416.667
Bewijs meesturen Tot €1.000
Facturen
Tot €1.000
Facturen
Offertes Offertes
Vanaf €1.000
Facturen en betaal­bewijzen
Vanaf €1.000
Facturen en betaal­bewijzen
Projectperiode

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn afgerond in de afgelopen 12 maanden

U kunt subsidie aanvragen voor activiteiten die zijn afgerond in de afgelopen 12 maanden

Maximaal 3 jaar

Maximaal 3 jaar

Wijze van vaststellen

Direct, uiterlijk binnen 22 weken.

Direct, uiterlijk binnen 22 weken.

80% van het subsidiebedrag wordt als voorschot verleend. Na afloop van de projectperiode wordt uw subsidie definitief vastgesteld. U ontvangt dan maximaal de resterende 20%.

80% van het subsidiebedrag wordt als voorschot verleend. Na afloop van de projectperiode wordt uw subsidie definitief vastgesteld. U ontvangt dan maximaal de resterende 20%.

Meldingsplicht bij wijzigingen in activiteiten

n.v.t.

n.v.t.

Bij uitloop van uw project of het niet doorgaan van activiteiten bent u verplicht dit te melden via het wijzigingsformulier

Bij uitloop van uw project of het niet doorgaan van activiteiten bent u verplicht dit te melden via het wijzigingsformulier

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk dan de antwoorden op veelgestelde vragen of neem contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.