Tel mee met Taal - Handleiding bij de aanvraagformulieren

Deze handleiding kunt u gebruiken bij het invullen van de aanvraagformulieren voor de regeling Tel mee met Taal.

Werkgevers

Algemene gegevens

Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend voor laaggeletterde werknemers woonachtig in (Caribisch) Nederland. Er mag geen subsidie worden aangevraagd voor activiteiten waarvoor al andere subsidie of bekostiging wordt verstrekt.

Wijzigingen ten opzichte van eerdere subsidieronden

 • Naast kosten voor opleidingstrajecten kunnen ook kosten worden vergoed voor aanvullende activiteiten die vallen onder voorzorg en nazorg.
 • Een werkgever kan de aanvraag nu namens hemzelf en één of meer andere werkgevers doen. Een opleider of een Opleidings- en Ontwikkelingsfonds (O&O) mag ook als penvoerder optreden voor één of meer werkgevers.
 • Bij de verantwoording van uw subsidie kunnen wij de volgende documenten bij u opvragen:
  • afgenomen toetsen niveaubepaling of mondelinge gespreksverslagen,
  • kwalificaties docent(en),
  • gebruikt lesmateriaal en geanonimiseerde deelnemerslijsten.
   Bewaar deze stukken daarom goed in uw administratie.

Voor de penvoeder zijn de NAW-gegevens en het KvK-nummer nodig. Gaat het om een buitenlandse aanvrager? Dan heeft u een inschrijving bij een daarmee vergelijkbare instantie nodig. Upload een recent bankafschrift niet ouder dan drie maanden. Naam en IBAN moeten overeenkomen met de gegevens van de penvoerder en moeten leesbaar zijn. Maak de saldo’s en overschrijvingen onleesbaar. Op het bankafschrift moeten het  rekeningnummer, de datum en de tenaamstelling van de rekeninghouder zichtbaar zijn. Maak alle andere gegevens onleesbaar. De tenaamstelling moet overeenkomen met de naam van het bedrijf zoals vermeld in het Handelsregister.

Als de aanvraag wordt gedaan namens meerdere werkgevers en/of een O&O-fonds, of een opleider, dan is een machtiging nodig van alle werkgevers namens wie de aanvraag wordt gedaan. De machtiging wordt door alle werkgevers ondertekend. In de machtiging verklaren alle werkgevers dat de penvoerder gemachtigd is om hen te vertegenwoordigen in het kader van subsidieverstrekking. Alle gegevens die noodzakelijk zijn om de subsidie te kunnen verstrekken worden op verzoek van de penvoerder verleend.

Een penvoerder kan slechts eenmaal per jaar subsidie aanvragen namens dezelfde werkgever of werkgevers. De werkgevers of werkgevers namens wie de penvoerder de aanvraag doet, kunnen in dat jaar niet zelf subsidie aanvragen en zich niet aansluiten bij een aanvraag van een andere penvoerder. Als een penvoerder de aanvraag indient, wordt de subsidie verstrekt aan en verantwoord door de penvoerder. De penvoerder is verantwoordelijk voor alle aan de subsidie verbonden verplichtingen, ongeacht welke partij belast is met het uitvoeren van de werkzaamheden die betrekking hebben daarop.

Twijfelt u of u tekenbevoegd bent? Ga dit dan na in het Handelsregister van de KvK.

Activiteitenplan

Een beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van het opleidingstraject of de opleidingstrajecten, waaruit in elk geval ook het volgende blijkt:

 • Aantal aangeboden contacturen (er geldt een minimum van 30 contacturen per werknemer per opleidingstraject);
 • De periode waarin het opleidingstraject wordt aangeboden (start- en einddatum). Starten kan pas nadat u de subsidie heeft aangevraagd;
 • Het aantal werknemers dat deelneemt;
 • De groepsgrootte per opleidingstraject;
 • Het niveau van de opleiding;
 • De gebruikte lesmethode;
 • De opleider of zelfstandige taaldocent (KvK-nummer);
 • De taal van de opleiding. De opleiding moet worden gegeven in het Nederlands. In Caribisch Nederland mag de opleiding ook worden gegeven in het Papiaments of Engels;
 • Het opleidingstraject is gericht op het verbeteren van één of meer taalvaardigheden, één of meer rekenvaardigheden of digitale vaardigheden;
 • De te gebruiken toetsinstrumenten die u gaat gebruiken bij het vaststellen van het taalniveau van de deelnemers. Het opleidingstraject is alleen subsidiabel voor deelnemers met een taalniveau lager dan het referentieniveau 2F. Dit moet plaatsvinden vóórdat de opleiding start.
 • Een beschrijving van de met het opleidingstraject of de opleidingstrajecten na te streven doelstellingen, resultaten of producten; en een  beschrijving van de wijze waarop dit opleidingstraject of deze opleidingstrajecten aansluiten bij de huidige of toekomstige werkzaamheden van de werknemers;
 • Een beschrijving van de eventuele aanvullende activiteiten (voor- en/of nazorg);
 • Een keuze voor een vorm van monitoring aan de hand waarvan na het opleidingstraject of de opleidingstrajecten zal worden geëvalueerd in hoeverre de doelstellingen daarvan en van de eventuele aanvullende activiteiten zijn behaald, waarbij de aanvrager kan kiezen uit een zelfevaluatie, impactmeting of het bijhouden van leeruitkomsten of testresultaten.

Kosten & subsidie

 • Het gevraagde subsidiebedrag.
 • De totale kosten van het opleidingstraject of de opleidingstrajecten.
 • De kosten per werknemer.
 • Het aantal contacturen.
 • De kosten per contactuur.
 • De hoogte van de eigen bijdrage of bijdragen van derden. Let op: een subsidie bedraagt
 • ten hoogste 67% van de subsidiabele kosten; de aanvrager bekostigt de andere 33% door
 • middel van eigen inbreng;
 • De gevraagde subsidie voor voorzorg en/of nazorg (maximaal 5% voor voorzorg en 10%
 • voor nazorg van de subsidiabele kosten voor het opleidingstraject of de
 • opleidingstrajecten).
 • Begrote kosten en aantal deelnemers. Kosten per deelnemende werknemer worden
 • automatisch berekend.

Let op: alleen de directe kosten voor het uitvoeren van de activiteiten zijn subsidiabel.
Voor deze directe kosten geldt daarnaast dat zij:

 • per opleidingstraject niet meer dan € 150 per contactuur mogen bedragen;
 • per opleidingstraject niet meer dan € 1.500 per werknemer mogen bedragen
 • voor de eventuele voorzorg niet meer dan 5% van de subsidiabele kosten voor het opleidingstraject of de opleidingstrajecten mogen bedragen; en
 • voor de eventuele nazorg niet meer dan 10% van de subsidiabele kosten voor het opleidingstraject of de opleidingstrajecten mogen bedragen.

Kosten kunnen hoger uitkomen dan hierboven aangegeven. Uw meerkosten gelden als eigen bijdrage. Het maximum aan te vragen subsidiebedrag is €125.000.

Verklaringen en ondertekening van uw aanvraag

 • De aanvrager (ondergetekende) verklaart te voldoen aan:
  • de eisen van de subsidieaanvraag;
  • het hebben van kennis van de geldende wet- en regelgeving op basis waarvan de subsidie wordt aangevraagd, en deze regelgeving te hebben nageleefd;
  • de voorwaarden en verplichtingen waaraan, bij een eventuele toekenning, een subsidieontvanger moet voldoen.
 • De (tekenbevoegde) penvoerder verklaart dat de aanvraag naar waarheid is ingevuld.
 • Door uw ondertekening worden de door u aangegeven bedragen onherroepelijk vastgelegd. Controleer daarom uw invoer goed, voor u uw aanvraag instuurt.

Laaggeletterde ouders

Een aanvraag kan uitsluitend worden ingediend voor laaggeletterde ouders die woonachtig zijn in Nederland.

Type aanvraag

 • Cursus gericht op het vergroten van een of meer taalvaardigheden, de rekenvaardigheid of digitale vaardigheden (A).
 • Overige activiteiten gericht op laaggeletterde ouders (B).

Gegevens aanvrager

NAW-gegevens en KvK-nummer van de penvoerder. Gaat het om een buitenlandse aanvrager? Dan heeft u een inschrijving bij een daarmee vergelijkbare instantie nodig. Upload een recent bankafschrift niet ouder dan drie maanden. Naam en IBAN moeten overeenkomen met de gegevens van de penvoerder en leesbaar zijn. Zorg dat de saldo’s en overschrijvingen onleesbaar zijn.

De aanvraag wordt gedaan mede namens minimaal twee andere partijen, waaronder in ieder geval een lokale bibliotheek, een instelling die de jeugdgezondheidszorg uitvoert, een onderwijsinstelling of een voorschoolse voorziening.

 • Naam en contactgegevens van de contactpersoon.
 • Namen van de partners (de organisatie en de contactpersoon) die de penvoerder machtigen en deze aanvraag ondersteunen.
 • Een verklaring van alle partijen namens wie de aanvraag wordt gedaan, waarin zij verklaren dat de penvoerder gemachtigd is om hen te vertegenwoordigen in het kader van subsidieverstrekking. Alle gegevens die noodzakelijk zijn om de subsidie te kunnen verstrekken worden op verzoek van de penvoerder verleend. De machtiging wordt door alle werkgevers ondertekend.
 • Een ondertekende ondersteuningsverklaring van een gemeente of gemeenten.
 • Mandaatbesluit gemeente: Een tekenbevoegde namens de gemeente blijkt uit de functievermelding in het mandaatbesluit.

De subsidie wordt verstrekt aan en verantwoord door de penvoerder. De penvoerder is verantwoordelijk voor de aan de subsidie verbonden verplichtingen, ongeacht welke partij belast is met het uitvoeren van de werkzaamheden die betrekking hebben daarop.

Voor het machtigen van een penvoerder is een format beschikbaar. U bent niet verplicht om dit format te gebruiken. Het format geeft aan hoever de reikwijdte van de machtiging moet strekken.

Twijfelt u of u tekenbevoegd bent? Ga dit dan na in het Handelsregister van de KvK.

Activiteitenplan cursussen (A)

Een beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de cursus of cursussen, waaruit in elk geval ook het volgende blijkt:

 • Het aantal contacturen;
 • De periode waarin de activiteiten worden aangeboden (start- en einddatum);
 • Het aantal ouders dat deelneemt;
 • De groepsgrootte per cursus;
 • De gebruikte lesmethode;
 • Een beschrijving van de doelen van met de cursus of cursussen na te streven doelstellingen, resultaten of producten; en een beschrijving van de wijze waarop deze cursus of cursussen bijdragen aan de doelen als bedoeld in artikel 13, tweede lid van de regeling;
 • Een keuze voor een vorm van monitoring aan de hand waarvan na de cursus zal of cursussen zullen worden geëvalueerd in hoeverre de doelstellingen daarvan zijn gehaald, waarbij de aanvrager kan kiezen uit een zelfevaluatie, impactmeting of het bijhouden van leeruitkomsten of testresultaten.

Activiteitenplan cursussen (B)

 • Een beschrijving van de aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de overige activiteiten, alsmede van de wijze van uitvoering van de verdeling van de taken tussen de betrokken organisaties;
 • Een beschrijving van de behoeften waarin de overige activiteiten voorzien, de doelstellingen, resultaten of producten die met de activiteiten worden nagestreefd en de wijze waarop deze worden gemonitord of geëvalueerd;
 • Een beschrijving van de verwachte opbrengst van de overige activiteiten en de wijze waarop deze bijdragen aan de doelen als bedoeld in artikel 13, derde lid van de regeling;
 • Een keuze voor een vorm van monitoring aan de hand waarvan na de overige activiteiten zal worden geëvalueerd in hoeverre de doelstellingen daarvan zijn gehaald, waarbij de aanvrager kan kiezen uit een zelfevaluatie, impactmeting of het bijhouden van leeruitkomsten of testresultaten.

Kosten & subsidie

 • Gevraagd subsidiebedrag.
 • De totale kosten van de cursus of cursussen.
 • De kosten per ouder.
 • De hoogte van de eigen bijdrage of bijdragen van derden (Let op: een subsidie bedraagt ten hoogste 67% van de subsidiabele kosten, de aanvrager bekostigt de andere 33% door middel van eigen inbreng).
 • Begrote kosten en aantal ouders. Kosten per ouder worden automatisch berekend.
 • Uw meerkosten gelden als eigen bijdrage.

Let op: voor cursussen zijn alleen de directe kosten voor het uitvoeren daarvan subsidiabel. Voor deze directe kosten geldt daarnaast dat zij niet meer dan €600 per ouder mogen bedragen, ongeacht of de ouder een of meerdere cursussen volgt.

Voor de overige activiteiten zijn alleen de directe kosten voor het uitvoeren daarvan subsidiabel. Het maximum aan te vragen subsidiebedrag is €125.000.

Verklaringen en ondertekening van uw aanvraag

De aanvrager verklaart te voldoen aan:

 • De eisen van de subsidieaanvraag;
 • De voorwaarden en verplichtingen waaraan, bij een eventuele toekenning, een subsidieontvanger moet voldoen;
 • De (tekenbevoegd) contactpersoon verklaart dat de aanvraag naar waarheid is ingevuld.

Door uw ondertekening worden de door u aangegeven bedragen onherroepelijk vastgelegd. Controleer daarom uw invoer goed, voordat u uw aanvraag instuurt.