Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Voor de Publiek-private samenwerking (PPS) in het beroepsonderwijs is er vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo subsidie beschikbaar.

Voor 2014 - 2018 ging het om een bedrag van € 125 miljoen. In 2014, 2015, 2016 en de eerste ronde van 2018 is hiervan € 99.751.956 toegekend. Alle toegekende projecten staan op de landkaart.

Vervolg RIF na 2018

Het is de bedoeling het RIF verder door te ontwikkelen en aan te sluiten bij de actuele uitdagingen van het mbo. Daarom zal er een nieuwe regeling komen met een looptijd van vier jaar: 2019-2022. Veel uitgangspunten van de huidige regeling zullen hetzelfde blijven. Voor de nieuwe regeling zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de bestaande kennis en ervaring van de huidige publiek-private samenwerkingen (PPS), de tussenevaluatie uit 2016 en de monitorrapportage van DUS-I uit 2017.

Met het nieuwe RIF kunnen, naast nieuwe PPS-en, ook bestaande PPS-en worden verbreed en verdiept (de zogeheten opschaling). Hierdoor worden meer opleidingen en studenten bereikt. Ook wordt nieuwe PPS-en om extra inzet gevraagd op enkele thema’s die nog onvoldoende aan bod zijn gekomen. Het gaat hier om de entreeopleidingen, professionalisering van docenten, praktijkgericht onderzoek en leven lang leren. Ook zullen aanvragen moeten aansluiten bij regionale kwaliteitsafspraken van de betrokken mbo-instelling(en).

In het najaar van 2018 wordt de nieuwe subsidieregeling gepubliceerd zodat de eerste aanvraagronde begin 2019 kan starten.

Informatiebijeenkomsten

In oktober organiseren het ministerie van OCW, DUS-I en PBT twee bijeenkomsten over de nieuwe regeling RIF voor 2019 en verder. Op donderdag 4 oktober is de bijeenkomst in Den Bosch, op donderdag 11 oktober in Utrecht.

Programma

16.00 uur                        Inloop
16.30 uur                        Ontvangst
16.45 uur                        Plenair deel
17.30 uur                        Lichte maaltijd
18.00 uur                        Workshopronde 1
19.00 uur                        Workshopronde 2
19.45 - 20:00 uur         Einde

Subsidie aanvragen

Er kan geen subsidie meer worden aangevraagd onder de huidige RIF regeling.

Het is mogelijk om in bijzondere gevallen de subsidieperiode van lopende projecten met één jaar te verlengen. Hiervoor kunt u een onderbouwd wijzigingsverzoek indienen bij DUS-I.

Meer informatie

Uitgebreide informatie staat in de subsidieregeling:

Heeft u vragen over de regeling of over het aanvraagproces? Neem dan contact met ons op.