Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Voor de publiek-private samenwerking (pps) in het beroepsonderwijs stelt het kabinet subsidie vanuit het Regionaal Investeringsfonds MBO beschikbaar.

Voor 2014 tot en met 2017 gaat het om een bedrag van € 100.000.000,-. In 2014, 2015, 2016 en de eerste ronde van 2017 is hiervan € 80.843.483,- toegekend. In de tweede ronde van 2017 zijn negen aanvragen toegekend voor een totaalbedrag van € 8.759.316,-. Alle toegekende projecten staan op de landkaart.

Wijzigingen regeling

Met ingang van 1 januari 2018 wordt de regeling gewijzigd. De drie belangrijkste wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Verlenging van de regeling

De minister heeft op grond van een door ResearchNed uitgevoerde tussenevaluatie besloten om de huidige regeling met een jaar te verlengen. De tussenevaluatie heeft aangetoond dat de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en andere stakeholders wezenlijk kan worden versterkt met een beperkte investering vanuit de rijksoverheid. De minister zal in 2018 € 25 miljoen beschikbaar stellen voor het investeringsfonds. Zo kan worden voortgebouwd op de nu ingezette beleidslijnen en kan ook in 2018 de beweging in de regio met kracht worden voortgezet.

Verlenging subsidieperiode lopende projecten

Daarnaast wordt mogelijk om in bijzondere gevallen de subsidieperiode van lopende projecten met één jaar te verlengen. Hiervoor kunt u een onderbouwd wijzigingsverzoek indienenbij DUS-I.

Cofinanciering door onderwijsinstellingen

Tot slot wordt het mogelijk gemaakt dat ook onderwijsinstellingen van projecten goedgekeurd in 2014 en 2015, bij mogen dragen in de cofinanciering. Voorwaarde is wel dat dit ten hoogste één derde deel bedraagt van de totale projectkosten. De cofinanciering door een onderwijsinstelling is uitsluitend in geld.

De gewijzigde regeling is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl, de bestaande op wetten.overheid.nl

Subsidie 2018

De aanvraagrondes voor het subsidiejaar 2018 lopen van 1 januari tot 1 februari 2018 en van 1 juni tot 1 juli 2018.

Het subsidieplafond voor de twee aanvraagrondes wordt later bekend gemaakt.