Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Voor de Publiek-private samenwerking (PPS) in het beroepsonderwijs is er vanuit het Regionaal Investeringsfonds mbo subsidie beschikbaar.

Voor 2014 - 2017 ging het om een bedrag van € 100 miljoen. In 2014, 2015, 2016 en de eerste ronde van 2017 is hiervan € 80.843.483 toegekend. In de tweede ronde van 2017 zijn negen aanvragen toegekend voor een totaalbedrag van € 8.759.316. Alle toegekende projecten staan op de landkaart.

Wijzigingen regeling

Vanaf 1 januari 2018 is de regeling gewijzigd. De drie belangrijkste wijzigingen worden hieronder toegelicht.

Verlenging van de regeling

De tussenevaluatie (ResearchNed) laat zien dat de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en andere stakeholders met een beperkte investering vanuit de Rijksoverheid echt wordt versterkt. Daarom is de regeling in 2018 verlengd. 

Verlenging subsidieperiode lopende projecten

Het is mogelijk om in bijzondere gevallen de subsidieperiode van lopende projecten met één jaar te verlengen. Hiervoor kunt u een onderbouwd wijzigingsverzoek indienen bij DUS-I.

Cofinanciering door onderwijsinstellingen

Ook onderwijsinstellingen van projecten die zijn goedgekeurd in 2014 en 2015 mogen gaan bijdragen in de cofinanciering. Dit mag voor maximaal 1/3 deel van de totale projectkosten. De cofinanciering door een onderwijsinstelling is uitsluitend in geld.

Lees meer

Subsidie aanvragen

Scholen, het bedrijfsleven en de regionale overheden kunnen als samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor het Regionaal Investeringsfonds mbo. Alle bekostigde mbo-opleidingen komen in aanmerking voor de subsidie.

De aanvraagrondes lopen van 1 januari tot 1 februari 2018 en van 1 juni tot 1 juli 2018. Het subsidieplafond voor de eerste aanvraagronde is € 17 miljoen en voor de tweede ronde € 8,05 miljoen.

  • Vul het online aanvraagformulier in namens het samenwerkingsverband. 
  • Stuur met uw aanvraag een regionale visie mee, een plan van aanpak, een meerjarenbegroting en een samenwerkings­overeenkomst.
  • Het subsidiebedrag moet met 2/3 worden aangevuld door cofinanciering.

Vervolg RIF na 2018

Het is de bedoeling het RIF verder door te ontwikkelen en aan te sluiten bij de actuele uitdagingen van het mbo. Daarom zal er een nieuwe regeling komen met een looptijd van vier jaar: 2019-2022. Veel uitgangspunten van de huidige regeling zullen hetzelfde blijven. Voor de nieuwe regeling zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de bestaande kennis en ervaring van de huidige publiek-private samenwerkingen (PPS), de tussenevaluatie uit 2016 en de monitorrapportage van DUS-I uit 2017.

Met het nieuwe RIF kunnen, naast nieuwe PPS-en, ook bestaande PPS-en worden verbreed en verdiept (de zogeheten opschaling). Hierdoor worden meer opleidingen en studenten bereikt. Ook wordt nieuwe PPS-en om extra inzet gevraagd op enkele thema’s die nog onvoldoende aan bod zijn gekomen. Het gaat hier om de entreeopleidingen, professionalisering van docenten, praktijkgericht onderzoek en leven lang leren. Ook zullen aanvragen moeten aansluiten bij regionale kwaliteitsafspraken van de betrokken mbo-instelling(en).

In het najaar van 2018 wordt de nieuwe subsidieregeling gepubliceerd zodat de eerste aanvraagronde begin 2019 kan starten.