Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF)

Deze hoofdrubriek bevat 3 rubrieken:

Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds MBO (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Voor de publiek-private samenwerking (pps) in het beroepsonderwijs stelt het kabinet subsidie vanuit het Regionaal Investeringsfonds MBO  beschikbaar.

Voor 2014 tot en met 2017 gaat het om een bedrag van € 100.000.000,-. In 2014, 2015, 2016 en de eerste ronde van 2017 is hiervan al in totaal € 80.843.483,- toegekend. De 94 toegekende projecten staan op de landkaart. Voor de aanvraagperiode van 1 juni tot 1 juli 2017 is het subsidieplafond circa € 12,7 miljoen.

De minister heeft op grond van een door ResearchNed uitgevoerde tussenevaluatie besloten om de huidige regeling Regionaal Investeringsfonds MBO met een jaar te verlengen. De tussenevaluatie heeft aangetoond dat de samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en andere stakeholders wezenlijk kan worden versterkt middels een beperkte investering vanuit de rijksoverheid. De minister zal in 2018 € 25 miljoen beschikbaar stellen voor het investeringsfonds. Zo kan worden voortgebouwd op de nu ingezette beleidslijnen en kan ook in 2018 de beweging in de regio met kracht voortgezet worden.

Belangrijke data

  • Uiterlijk 20 juni 2017 indienen conceptaanvragen
  • 20 en 21 juni startbijeenkomst toegekende projecten
  • 30 juni 2017 deadline indienen aanvragen
  • Bekendmaking toekenningen uiterlijk 20 oktober 2017

Subsidieregeling

Regeling Regionaal Investeringsfonds MBO op wetten.nl