Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF)

Het beroepsonderwijs moet beter op de arbeidsmarkt aansluiten. Het Regionaal Investeringsfonds mbo (RIF) stimuleert de samenwerking tussen scholen, de publieke sector en het bedrijfsleven.

Het doel van het RIF is om mbo-studenten nog beter voor te bereiden op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt, door hen al tijdens hun studie te laten werken met state of the art-technieken en -methoden.

In de periode 2014-2023 zijn 223 RIF-projecten goedgekeurd, waarvan 24 met een opschalerssubsidie. In deze periode is in totaal €216 miljoen verstrekt. Het bedrijfsleven, onderwijs en andere overheden hebben daarnaast €432 miljoen geïnvesteerd.

Verlenging van de RIF-regeling

Vanaf 1 januari 2024 geldt de nieuwe regeling Regionaal Investeringsfonds mbo 2024-2027. Op hoofdlijnen heeft de inrichting van het RIF in de jaren 2019-2023 goed gewerkt. Daar wordt in de regeling voor de periode 2024-2027 op voortgebouwd, maar er zijn ook enkele belangrijke wijzigingen doorgevoerd. Hierdoor sluit de regeling nog beter aan op de huidige en toekomstige behoefte vanuit het werkveld.

Belangrijkste wijzigingen

  • De subsidie is minimaal €250.000 en maximaal €2,5 miljoen. Dit was maximaal €2,0 miljoen.
  • Projecten scoren hoger naarmate ze meer bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke opgaven en het oplossen van tekorten aan vakmensen op de arbeidsmarkt. Op het gebied van- klimaat- en energie, woningbouw, toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg, kansengelijkheid (onderwijs, kinderopvang), veiligheid en digitalisering. De commissie beoordeelt in welke mate hieraan wordt voldaan.
  • De nieuwe regeling kent geen verplichte thema’s meer, met uitzondering van onderzoekend vermogen voor opschalers.
  • Ook pps’en uit Caribisch Nederland kunnen nu ook een aanvraag indienen (1/2 subsidie), ondergrens van €250.000 is hier niet van toepassing.
  • Voor opschalers geldt dat ze moeten verdiepen en/of verbreden waardoor meer projecten voor opschaling aanmerking komen.
  • Voor het plan van aanpak en de begroting moeten aanvragers de formats van DUS-I gebruiken.
  • De vereiste voor een aparte regiovisie vervalt. Dit kan in RIF-3 eventueel wel bij de doelstellingen in het plan van aanpak opgenomen worden.
  • Het nieuwe vaste uurtarief is €86, inclusief overheadkosten.
  • De beoordeling van de voortgangsrapportages wordt volledig door DUS-I uitgevoerd.

Voor de looptijd van de regeling is in totaal €123 miljoen beschikbaar, verdeeld over verschillende aanvraagperiodes.

Hulp bij uw aanvraag

Bent u van plan om een aanvraag in te dienen voor het Regionaal investeringsfonds mbo? Dan kan het nuttig zijn om vooraf hulp te krijgen. Wilt u graag ondersteuning en informatie ontvangen? Vul dan eerst het registratieformulier in. Zo krijgen we een beter beeld van uw plan, waardoor we u beter kunnen helpen.

Subsidie aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 1 tot en met 30 juni 2024.

Resultaten

In de tweede ronde van 2023, die ook de laatste van regeling RIF 2019-2023 was, ontvingen we 11 subsidieaanvragen, waarvan er 9 zijn toegekend. Het gaat om 3 nieuwe projecten en 6 opschalingen van bestaande RIF-projecten voor een totaalbedrag van €8,5 miljoen.

Uitgebreide omschrijvingen van deze projecten staan op de projectenpagina.

Meldingsplicht bij wijzigingen

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Let op: DUS-I kan de subsidie verlagen als u niet aan de meldingsplicht voldoet.

Twijfelt u of u een melding moet maken van een situatie? Neem dan contact op met uw adviseur van DUS-I.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling 2019-2022, de wijzigingen op de regeling en de nieuwe regeling 2024-2027.

Heeft u vragen over de regeling of over het aanvraagproces? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.

U kunt zich ook inschrijven op onze nieuwsbrief. Dan ontvangt u enkele keren per jaar informatie over het Regionaal Investeringsfonds mbo en RIF-projecten.