Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Sinds 1 januari 2019 kunnen gemeenten, sportverenigingen en sportstichtingen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties en de aanschaf van sportmaterialen te stimuleren, kunnen gemeenten sinds die datum gebruikmaken van de Regeling specifieke uitkering stimulering sport.

De uitkering is bedoeld voor:

  • Investeringen in hardware, zoals de bouw en het onderhoud van accommodaties. Dit kan het aanleggen van een kunstgrasveld of de bouw van een sporthal zijn.
  • Exploitatie van sportaccommodaties, zoals het beheer. Het kan gaan om gebruikskosten (bijvoorbeeld energielasten) en ingehuurde krachten zoals buurtsportcoaches en andere beheerders van accommodaties.

Aanvraagcriteria

  • De uitkering is bedoeld voor gemeenten.
  • De uitkering wordt aangevraagd voor de begrote bedragen uit het jaar van aanvraag.
  • Een activiteit mag niet óók worden gesubsidieerd via de Subsidieregeling stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (bedoeld voor sportverenigingen en –stichtingen).
  • Er wordt geen uitkering gegeven voor activiteiten waarvan op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.
  • Er wordt geen uitkering gegeven voor activiteiten die recht hebben op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Hoogte uitkering

De regeling subsidieert maximaal 17,5% van de bestedingen, inclusief btw.  Voor 2020 bedraagt het beschikbare bedrag € 178 miljoen. Wanneer het totaal van de aangevraagde uitkeringen het beschikbare budget overschrijdt, worden de aanvragen naar rato verleend.

Aanvragen

Aanlevertermijn

Gemeenten kunnen een aanvraag van 1 januari tot 1 maart 2020 indienen via het online aanvraagformulier. In december 2019 ontvingen de gemeenten een e-mail met een link naar het formulier.

Verantwoorden en vaststellen

De uitkering voor 2020 moet uiterlijk 15 juli 2021 worden verantwoord. Dit is onderdeel van de gemeentelijke verantwoording volgens de SiSa-methode, zoals bepaald in het ‘Besluit financiële verhouding 2001’ en het ‘Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten’.

Herziening en vaststelling

Uiterlijk 31 januari 2022 vindt bij elke gemeente de vaststelling plaats. Dit kan betekenen dat het een extra uitkering krijgt, of dat er een bedrag wordt teruggevorderd.

Meldplicht

Als het resultaat lager is dan de verleende uitkering, kan het besluit tot verlening tussentijds worden gewijzigd. Houd daarom rekening met de meldplicht.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling. De gehele tekst van de regeling voor 2020 vindt u vanaf 1 januari 2020 op deze pagina. Bekijk ook de veelgestelde vragen:

Heeft u toch nog een vraag? Mail deze naar spuk-sport@minvws.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.