Specifieke uitkering stimulering sport

Gemeenten en sportbedrijven kunnen de btw die hen in rekening wordt gebracht voor investeringen in sport, niet meer in aftrek brengen. Om de ontwikkeling en instandhouding van sportaccommodaties te stimuleren, kunnen gemeenten jaarlijks de specifieke uitkering stimulering sport aanvragen.

Voor wie

Gemeenten kunnen deze specifieke uitkering aanvragen voor sportactiviteiten, waarbij sprake is van btw-verlies. Gemeenten kunnen deze uitkering ook aanvragen voor sportbedrijven.

Nieuwe regeling sinds 2024

In 2024 heeft de SPUK stimulering sport een vervolg gekregen. Dit zijn de belangrijkste wijzigingen:

 • U hoeft geen aanvraag meer te doen op basis van een specificatie of begroting per kostenpost. In plaats daarvan vraagt u een bedrag aan uit bijlage 1 van de regeling. Dit bedrag is gebaseerd op het gemiddelde van de gerealiseerde bestedingen van de laatste drie verantwoordingen voor deze specifieke uitkering, in verhouding tot het beschikbare budget.
 • Het uitkeringspercentage is gewijzigd van 17,5% naar 18%.
 • U kunt de specifieke uitkering niet langer aanvragen voor kosten met betrekking tot het mengpercentage, zoals voorheen het geval was in de vorige regeling. Het mengpercentage betrof de overheadkosten van gemeenten.
 • De indeling van de rubrieken voor de kosten die in aanmerking komen is aangepast. De rubriek ‘overige kosten’ heet nu ‘dienstverlening door derden’.

Waar gemeenten de uitkering voor kunnen aanvragen

De volgende kosten komen in aanmerking voor de specifieke uitkering:

 • De nieuwbouw, de verbouw, het onderhoud, het beheer of de exploitatie van onroerende zaken, zoals de aanleg van sportvelden, de vervanging van lampen of het vernieuwen van een dak.
 • De aankoop en het beheer van roerende zaken, zoals de aanschaf van sportmaterialen en grasmaaiers.
 • De dienstverlening door derden, zoals de inzet van een combinatiefunctionaris of de inhuur van schoonmakers voor de accommodatie.

De volgende kosten komen niet in aanmerking voor de specifieke uitkering:

 • Kosten waarvoor in het betreffende kalenderjaar al subsidie is aangevraagd via de regeling Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties (BOSA).
 • Kosten voor activiteiten voor bewegingsonderwijs.
 • Kosten voor het mengpercentage.
 • Kosten voor activiteiten waarvoor recht op aftrek van omzetbelasting bestaat.
 • Kosten voor activiteiten waarvoor recht op compensatie uit het btw-compensatiefonds bestaat.

Hoogte uitkering en budget

Voor het jaar 2024 is in totaal een budget van €189 miljoen beschikbaar. Voor de regeling komt maximaal 18% van de totale bestedingen (inclusief btw) in aanmerking.

Specifieke uitkering aanvragen

Voor kalenderjaar 2024 kunt u deze specifieke uitkering niet meer aanvragen.

Voor kalenderjaar 2025 kunt u deze specifieke uitkering aanvragen van 1 januari tot en met 28 februari 2025. Alle Nederlandse gemeenten ontvangen dan een e-mail met een link naar het online aanvraagformulier. Wij sturen de e-mails naar de bij ons bekende contactpersonen.

Verantwoorden aanvraag 2023

De uitkering voor 2023 moet u uiterlijk 15 juli 2024 verantwoorden. De verantwoording maakt deel uit van de gemeentelijke verantwoording volgens de SiSa onder Hoofdstuk 4. Zie voor meer informatie de invulwijzer van SiSa 2023.
Let bij het invullen van de SiSa verantwoording 2023 op het volgende:

 •  Gebruik in de verantwoording de bruto gerealiseerde bedragen (dus inclusief btw) x 17,5%. U hoeft hier geen rekening te houden met een ratopercentage. 
 • Maak onderscheid tussen Onroerende zaken, Roerende zaken en Overige kosten.
 • U kunt sportactiviteiten opnemen die niet in de oorspronkelijke aanvraag van 2023 stonden. 

Uiterlijk op 31 januari in het jaar na het indienen van de verantwoording wordt de uitkering vastgesteld. Gemeenten kunnen dan een nabetaling krijgen, of er kan een bedrag worden teruggevorderd.

Resultaten

De resultaten van de aanvraagrondes in de periode 2019 tot en met 2023 vindt u op de resultatenpagina. Bekijk ook de infographic.

Meldplicht

Zijn er activiteiten die u niet, niet op tijd of niet volledig kunt uitvoeren? Of verandert er iets aan uw situatie? Dan moet u dit schriftelijk aan ons melden. Doe dit zo snel mogelijk.

Meer informatie

Alle informatie staat in de regeling.

Heeft u vragen? Bekijk dan de vragen en antwoorden

Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op. U ontvangt binnen 2 werkdagen een reactie.